Sunday

05/27

Monday

05/28

Tuesday

05/29

Wednesday

05/30

Thursday

05/31

Friday

06/01

Saturday

06/02

08:00 PM - $5

11:00 PM - $5

Sunday

06/03

08:00 PM - $10

LA Improv Festival

 • TBA

09:00 PM - $10

10:00 PM - $10

 • TBA

11:00 PM - $5

 • TBA
Monday

06/04

08:00 PM - $10

LA Improv Festival

 • TBA

09:00 PM - $10

 • TBA

10:00 PM - $10

11:00 PM - $5

Tuesday

06/05

07:00 PM - $5

LA Improv Festival

 • TBA

08:00 PM - $10

 • TBA

09:00 PM - $10

 • TBA

10:00 PM - $10

 • TBA

11:00 PM - $5

 • TBA

Midnight - $5

Wednesday

06/06

07:00 PM - $5

LA Improv Festival

 • TBA

08:00 PM - $10

09:00 PM - $10

 • TBA

10:00 PM - $10

 • TBA

11:00 PM - $5

 • TBA

Midnight - $5

 • TBA
Thursday

06/07

08:00 PM - $10

LA Improv Festival

09:00 PM - $10

 • TBA

10:00 PM - $10

 • TBA

11:00 PM - $5

Friday

06/08

07:00 PM - $5

LA Improv Festival

 • TBA

08:00 PM - $10

 • TBA

09:00 PM - $10

 • TBA

10:00 PM - $10

 • TBA

11:00 PM - $5

 • TBA

Midnight - $5

Saturday

06/09

07:00 PM - $10

LA Improv Festival

 • TBA

08:00 PM - $10

 • TBA

09:00 PM - $10

 • TBA

10:00 PM - $10

11:00 PM - $10

 • TBA

Midnight - $5

 • TBA
Sunday

06/10

07:00 PM - FREE

08:30 PM - FREE

10:00 PM - FREE

Monday

06/11

10:30 PM - FREE

 • TBA
Tuesday

06/12

10:30 PM - FREE

Wednesday

06/13

10:30 PM - FREE

Thursday

06/14

10:30 PM - FREE

 • TBA
Friday

06/15

08:00 PM - $5

11:00 PM - FREE

 • TBA
Saturday

06/16

08:00 PM - $5

11:00 PM - $5

Sunday

06/17

06:30 PM - FREE

08:30 PM - FREE

10:00 PM - FREE

 • TBA
Monday

06/18

10:30 PM - FREE

Tuesday

06/19

10:30 PM - FREE

Wednesday

06/20

10:30 PM - FREE

Thursday

06/21

10:30 PM - FREE

 • TBA
Friday

06/22

Saturday

06/23

08:00 PM - $5

11:00 PM - $5

Sunday

06/24

06:30 PM - FREE

08:30 PM - FREE

10:00 PM - FREE

Monday

06/25

10:30 PM - FREE

Tuesday

06/26

10:30 PM - FREE

Wednesday

06/27

10:30 PM - FREE

Thursday

06/28

10:30 PM - FREE

 • TBA
Friday

06/29

Saturday

06/30

08:00 PM - $5

11:00 PM - $5